در اين بخش از مجله ياس تنها مطالب مربوط به مسائل ديني را که شامل دعا،احاديث،قرآن،و مطالب ديگر را مي خوانيد