مجله ياس تنها

تعبير خواب شير دوشيدن،تعبير خواب شير خوردن،تعبير خواب شير حيوانات،تعبير خواب خوردن شير سگ،تعبير خواب از زبان امام جعفر صادق(ع)

شير دوشيدن و شير خوردن در خواب چه تعبيري دارد؟

تعبير خواب شير دوشيدن،تعبير خواب شير خوردن،تعبير خواب شير حيوانات،تعبير خواب خوردن شير سگ،تعبير خواب از زبان امام جعفر صادق(ع)

تعبير خواب شير خوردن چيست؟

تعبير خواب شير خوردن چيست؟
 • موضوع : تعبير خواب ,
 • تعبير خواب شير خوردن چيست؟

  بخش تعبير خواب - در ادامه تعبير خواب شير خوردن ، دوشيدن شير، شير سگ و تعابير مربوط به شير را مي خوانيد

  *  شیر انسان
  تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که شیر در پستان او جمع شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شود، اگر زن جوانی این خواب را ببیند، یـعـنـی عمرش طولانی خواهد شد، و یا اگر مردی که زن ندارد، در خواب ببیند در پستانش شیر جمع شده است، ازدواج می‌کند و صاحب فرزند می‌شود، ولی اگر زن داشته باشد، یـعـنـی ثروتمند می‌شود، اگر این خواب را پیرزنی ببیند، یـعـنـی دچار فقر می‌شود، یا اگر دختری این خواب را ببیند، یـعـنـی در همان کوچکی از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).
  تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی ببیند از پستان او شیر جاری شده است، یـعـنـی رزق و روزی دختر او بیشتر می‌شود و مال حلال بدست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببیند به جای شیر، خون جاری شده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آورد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند از هر دو پستان خودش شیر می‌خورد، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی و ملامت و سرزنش می‌شود، تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از پستان خودش شیر می‌خورد، یـعـنـی در کسب و کار خودش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شود.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، یـعـنـی آن مرد را زندانی می‌کنند. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بچه شده‌ای و شیر می‌خوری، یـعـنـی به خواسته‌هایت نمی‌رسی.
   
  *  شیر حیوان
    تعبیرهای کلی
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر دوشیدن هر حیوان حرام‌گوشتی، غم و اندوه می‌باشد، ولی اگر حلال‌گوشت باشد، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال است.
  تعبیرگری می‌گوید: شیر هر چقدر تازه‌تر و شیرین‌تر باشد، در تعبیر آن سود و منفعت بیشتری وجود دارد، ‌‌‌‌‌اگر ببینی شیر تازه می‌خوری، یـعـنـی مال حلال به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی ترش و فاسد می‌باشد، تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.
    حیوانات مختلف
  ● شتر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی، یـعـنـی به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر شتر می‌خوری، تعبیرش گستردگی و فراخی می‌باشد.
  ● بز: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، یـعـنـی از زنی مال و اموال بدست می‌آوری، در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی شیر بز می‌خوری، یـعـنـی زنی به تو سود و منفعت می‌رساند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال دشمن را می‌گیری (تعبیرهای مختلف).
  ● میش: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر میش می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی.
  ● گاو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود، اگر این خواب را بنده و «برده» ببیند، یـعـنـی آزاد خواهد شد یا اگر شخص خوار و ذلیلی این خواب را ببیند، یـعـنـی عزیز و گرامی می‌گردد.
  ● گاومیش: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر گاومیش می‌خوری، یـعـنـی زنی باعث زحمت و سختی تو می‌شود.
  ● گوسفند: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر گوسفند می‌خوری، یـعـنـی مال حلال به دست می‌آوری.
  ● خوک: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر خوک می‌خوری، یـعـنـی نادان و بی‌عقل می‌شوی،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی.
  ● قاطر: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی شیر قاطر می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای گرفتار سختی و ترس و بیم می‌شوی.
  ● گورخر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر گورخر می‌خوری، تعبیرش صلاحیت می‌باشد.
  ● آهو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر آهو می‌خوری، یـعـنـی رزق و روزی تو گسترده‌تر می‌شود.
  ● چهارپایان دشتی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر شیر حیوانات چهارپای دشتی، مقداری مال و اموال اندک می‌باشد.
  ● فیل: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر فیل می‌خوری، یـعـنـی از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.
  ● پلنگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر پلنگ می‌خوری، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، و یا از دشمن دچار ترس و دلهره می‌شوی، ولی در نهایت ترس تو از بین می‌رود و در امان می‌مانی.
  ● روباه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خوردن شیر روباه، بهبودیِ بیماری و شادی و خوشحالی و رهائی از غم و اندوه و خلاصی از زندان می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش این است که دچار ترس و بیمی می‌شوی (تعبیرهای مختلف).
  ● سگ: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شیر سگ می‌خوری، یـعـنـی دچار ترس و بیم شدیدی می‌شوی و ممکن است با دشمن جنگ و خصومت کنی.
  ● گرگ: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیرِ گرگ می‌خوری، یـعـنـی زنت به تو خیانت می‌کند.
  ● شیر: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیری که ماده است را دوشیده‌ای، یـعـنـی «دبیر» پادشاه می‌شوی، ولی اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی دایه پسر پادشاه می‌شود.

  *   سایر موارد
  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری.
  تعبیر شیر در خمره، مال و اموال فراوان می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خیک شیر و ماست، مرد خَیِّر و نیکوکاری است که با مال حلال اقدام به کارهای خیری مثل ساخت پل و مسجد و... می‌کند، ولی اگر ببینی خیک را پاره کرده‌ای یا اینکه از دست داده‌ای، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت تو با آن فرد قطع می‌شود.
  اگر ببینی در بهشت تو را از خوردن شیر و نوشیدنی منع می‌کنند، یـعـنـی دین و ایمان تو تباه می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: ...مَن یُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّةَ... _ ...بدرستی حقیقت این است که کسی که شرک به خدا می‌ورزد محققاً خداوند بهشت را بر او حرام کرده... (مائده-72).
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که در میان رودخانه‌ای از شیر می‌باشی، یـعـنـی دچار فتنه می‌شوی.
  تعبیر خوردن برنج با شیر [که غذای 'شیربرنج' نوعی از آن می‌باشد] فوق‌العاده خوب است.

  منبع: تعبيرستان

  بازنشر: مجله ياس تنها

 • تاريخ ارسال : جمعه 21 خرداد 1400
 • منتشر کننده : مجله ياس تنها
مطالب مرتبط