براي شروع زندگي عشق به تنهايي کافي است؟

براي شروع زندگي عشق به تنهايي کافي است؟

براي شروع زندگي عشق به تنهايي کافي است؟

بعضي از جوانان مي گويند براي اينکه زندگي را شروع کنيم داشتن عشق به تنهايي کافي است اما آيا اين طرز فکر درست است؟

مجله ياس تنها - عشق نيازي مبرم، حياتي و همگاني است، كه ظهور آن شكوفايي و خلاقيت مي آفرينـد و كمبـود آن انـسان را به فساد و تباهي مي كشاند، تمام افراد بشر با وجود تمام تفاوت هاي نژادي، فرهنگي و مذهبي در بعـضي از نيازهـا بـا يكديگر اشتراك دارند كه از آن جمله نياز به عشق، مهرباني و دوستي است.

- ژیلا فرخی روانشناس و مشار خانواده در یادداشتی نوشت :ازدواج از جمله ضروریات زندگی انسان است که هدف ها و نیازهای متعددی را برطرف می کند. از شروع ازدواج و تشکیل رابطة زناشویی، رضایت زناشویی تبدیل به متغیری مهم در رابطه با کیفیت ازدواج می شود.


رضایت زناشویی، احساس عینی از خشنودی و لذت تجربه شده زن و مرد با توجه به تمام جنبه های رابطه زناشویی است. یکی از رایج ترین نظریه های رضایت زناشویی این است که افراد همواره به دنبال فردی هستند که شباهت بیشتری از نظر شخصیت، علایق و تمایلات رفتاری با آنها داشته باشد.

در این انتخاب، رضایت زناشویی بطور قابل توجهی افزایش می یابد. زیرا هنگامی که زوجین اشتراکات و شباهت های کمی با یکدیگر دارند، امکان تعارض و درگیری زناشویی نیز افزایش می یابد. این درحالی است که عدم رضایت زناشویی با بروز مشکلات روانی از جمله افسردگی، تنیدگی بعد از سانحه و افسرده خویی مرتبط است.

عشق نيازي مبرم، حياتي و همگاني است، كه ظهور آن شكوفايي و خلاقيت مي آفرينـد و كمبـود آن انـسان را به فساد و تباهي مي كشاند، تمام افراد بشر با وجود تمام تفاوت هاي نژادي، فرهنگي و مذهبي در بعـضي از نيازهـا بـا يكديگر اشتراك دارند كه از آن جمله نياز به عشق، مهرباني و دوستي است.

هيچ چيز به اندازه عشق انگيزه جـست و جويي چنان پايا نشده است. جست و جويي چنان كه از گهواره تا گور ادامه مي يابد. عشق با آنكه محرك قدرتمندي براي زوج هاست تا يار و ياور هم باشـند، خوشـبخت شوند و تشكيل خانواده دهند، براي ادامه و حفظ زندگي زناشويي كافي نيـست و نقـشي در ايجاد خصوصيات شخصي و مهارت هايي كه لازمة زندگي زناشويي است، نـدارد. زن و شوهر به مودت، همكاري، حسن تفاهم و باورهـاي همگون نياز دارند. آنها بايـد انعطـاف پذير و بخشنده باشند، خطاهاي يكديگر را تحمل كنند و به خصوصيات هـم بهـا دهنـد.

* تنهـا در صورت تقويت آنهاست كه ازدواج به بلـوغ و شكوفايي منجر مي شود.
عشق سازه ای اجتماعی که بین افراد به دلیل هنجارها و ارزش های فرهنگی مختلف و همچنین تجارب دوران کودکی متغیر است و بر معنایی که افراد به عشق شاعرانه نسبت می دهند، تأثیر بسزایی می گذارد. عشق یک احساس شدید عاطفی است که معمولا نسبت به جنس مخالف صورت می گیرد و به صورت پنهان و آشکار ابراز می شود.

این احساس به مرور زمان با کمک تصویرسازی ذهنی شدت بیشتری می یابد، به گونه ای که کارکرد روانی فرد دست خوش ناهماهنگی می شود و عملکرد روزانه را مختل می کند.

ازدواج و حتي با هم زندگي كردن با ساير مناسبات زندگي متفاوت است. وقتـي زوجي با هم زندگي مي كنند و متعهد به حفظ زندگي مشترك هـستند، توقعـاتي از هم پيدا مي كنند. هر كدام از آنها انتظار دارند از عشق بي قيد و شـرط، صـميميت و وفاداري و حمايت ديگري برخوردار باشند. زن و شوهر به طور صـريح، غيرمـستقيم، كلامي و غيركلامي خود را به رعايت اين نيازهاي عميق، متعهد كرده اند. هـر اقـدام زن يـا شـوهر مفـاهيمي مـشتق از ايـن اميـال و انتظـارات دارد. بـه خـاطر شـدت احساسات و توقعات و تحت تأثير وابستگي عميـق و سـمبليك احتمـال برداشـت و تفسير نادرست رفتارهاي آنها از هم زياد است.

وقتـي در اثـر سـوء تفـاهم اختلافـي بروز مي كند، زن و شوهر به جاي توجه به مسئله يكديگر را سرزنش مي كنند. وقتـي مشكلات نمايان مـي شـوند و خـصومت و سـوء تفـاهم بـالا مـي گيـرد زن و شـوهر عشق و جنبه هاي مثبت و قوت يكديگر را فراموش می کنند و به تدريج كار به جايي مـي رسـد كه اصل زندگي مشترك زير سؤال مي رود.

ژیلا فرخی در ادامه گفت: عشق نيـازي مبـرم، حيـاتي و همگـاني اسـت كـه تبلـور آن شـكوفايي و خلاقيـت مي آفريند و كمبود آن انسان را به فساد و تباهي مي كشاند. با عـشق و در عـشق زنـدگي كنيد تا مفهوم واقعي حيات را درك كنيد و از آن لذت ببريد. تمام افـراد بـشر بـا وجـود تمام تفاوت هاي نژادي، فرهنگي و مذهبي در بعضي از نيازهـاي يكـديگر وجـه اشـتراك دارند كه از آن جمله نياز به عشق، مهرباني و دوستي است.

همانطور كه ميدانيم ازدواج اتصال دو دريا از قدرت حيات، نشاط و امتـزاج دو روح در افق صميميت و همـاهنگي بـراي پيمـودن راه پرخطـر زنـدگي و شـركت نمـودن در سرنوشت و مقررات زندگي براي ترقي و تعالي خود و فرزندان و افراد خانواده است. ايـن مقاله آگاهي لازم در زمينة تصميم گيري صحيح براي ازدواج را به جوانـان مـي دهـد و فرق بين عشق دروغين و كاذب را با دوست داشتن واقعـيِ همـراه بـا بـصيرت مـشخص مي سازد.

* دوست داشتن یا عشق کاذب
دوست داشتن در روشنايي ريشه مي بندد و در زير نور سبز مي شود و رشد مي كنـد. از اين روست كه همواره پس از آشـنايي پديـد مـي آيـد و در حقيقـت در آغـاز، دو روح خطوط آشنايي را در سيما و نگـاه يكـديگر مـي خواننـد و پـس از آشناشـدن خودمـاني مي شوند. دو روح نه، دو نفر كه ممكن اسـت بـا هـم در عـين رودربايـستي هـا احـساس خودماني بودن مي كنند و اين حالت به قـدري ظريـف و فـرار اسـت كـه بـه سـادگي از زيردست احساس و فهم مي گريزد.

عشق زيبايي هاي دلخواه را در معشوق مي آفريند و دوست داشتن زيبـايي دلخـواه را در دوست مي بيند. عشق بينايي را مي گيرد و دوست داشتن به بينايي روشني مي بخشد. دلبستگي عاشق و معشوق اندك اندك حالت معجزه آساييِ نخستين را از دست مي دهد و سرانجام اختلاف ها، سرخوردگي ها و علامت هاي دوجانبه، ته ماندة هيجان هاي نخـستين را مي كشد.

- حال اينكه هيچكدام از ايـن پايـان خبـر نـدارد. در حقيقـت ايـن شـيفتگي احمقانه و اين ديوانة يكديگر بودن را دليلي بر شدت علاقه شان مي پندارند، در صورتي كه اين فقط درجة تنهايي گذشته شان را نشان مي دهد. بايد به جوانان توصيه شود كه عـشق كـاذب زيبـا مـي نمايـد، ولـي ويرانگـر اسـت و مي تواند بناي استقرار خانه اي را در هم شكند. دوست داشتن نوع يكسان كردن عواطـف و احساسات و عقايد و افكار دو روح براي ساختن زندگي نوين است.

شاید این موضوع کمی عجیب باشد که زمان های گذشته، اینگونه گفته اند که عشق می تواند شما را کور کند اما آیا تا به حال به مفهوم این موضوع فکر کرده اید؟

این سخن کاملا حقیقت دارد، زمانی که افراد به شدت عاشق باشند، نمی توانند از قسمت منطقی مغز خود به درستی استفاده کنند. آن ها همه چیز را از نگاه عشق می بینند، در حالی که عشق زیاد می توانند چشمان افراد را به روی حقیقت ها ببندد. ممکن است به دلیل عشق زیاد هیچ یک از تفاوت ها و تناقض های فرد مقابل را نبییند. همچنین در بسیاری از موارد نیز افراد به دلیل عشق فراوان از حق و حقوق خود می گذرند.

* نشانه های عشق کاذب

نظر دیگران برای شما اهمیتی ندارد زیرا تنها فردی که عاشق او هستید را می بینید.
عدم تحمل دوری از فردی که عاشق او هستید
افزایش دردسرها و دغدغه های زندگی به خاطر فردی که عشاق او هستید
 تمام زندگی خود را وقف او کرده اید
عشق باعث شده تصور کنید او بهترین و کامل ترین است در حالی که هیچ انسان ایده آلی در دنیا وجود ندارد

* سخن آخر

هیچ تضمینی در قبال موفقیت ازدواج هایی که با عشق صورت گرفته، نیست، چرا که زندگی مشترک تنها در عشق و عاشقی محدود نمی گردد. همه افراد به خصوص جوانانی که همیشه به دنبال یک زندگی فوق العاده احساسی و عاشقانه هستند باید آگاه باشند، عشق تنها یک جنبه کوچک از زندگی است.

زمانی که زندگی مشترک افراد شروع می شود مشکلات و چالش های فراوانی برسرراه آن ها قرار می گیرد. این چالش ها و مشکلات تنها با عشق حل نمی شوند. از طرفی هم مسائل بسیار بزرگ تر و مهم تری از عشق در زندگی وجود دارد. اگر تصور شما از زندگی این است که عشق می تواند مشکل بی پولی یا اعتیاد شما را حل کند؛ کاملا در اشتباهید! حتی بعضی مواقع زندگی، شما را در موقعیت هایی قرار می دهد که عشق از یادتان می رود! شاید در ابتدا تمام این نکات، عجیب و غیرقابل باور به نظر برسند، اما اگر تنها چند روز با افرادی که این مشکلات را پشت سر گذاشته اند صحبت کنید به واقعیت آن ها پی می برید.

 مشاوره قبل از ازدواج  و مشورت با یک روانشناس ماهر به شما کمک می کند از ازدواج های پر از احساس و بی منطق جلوگیری کنید. روانشناسان و و متخصصین ما در مجموعه راز تحول خانواده در خدمت افرادی هستند که به کمک نیاز دارند. به طور قطع بعد از مشورت با کارشناسان این مجموعه بهتر می توانید مشکلات خود را در این زمینه حل کنید.

منبع: عصرايران

, , , , , ,

مطالب مرتبط با پست جاري

نظرات ارسال شده

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
  کد امنیتی
  رفرش
  کد امنیتی
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
< <