مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : شاخه نظامی ایالات متحده خراسان با نشر منشوری از موجودیت این بخش خبر داد.در منشور ایالات متحده خراسان آمده است که با توکل به ایزد پاک و توانا و با در نظر داشت اصالت انسانی، عرفانی، دینی

مجله ياس تنها شنبه 07 آبان 1401
اعلام موجوديت گروه نظامي ايالات متحده خراسان در افغانستان

اعلام موجوديت گروه نظامي ايالات متحده خراسان در افغانستان

اخبار افغانستان : بخش نظامی ایالات متحده خراسان که به رزمندگان خراسان معروف هستند رسما اعلان موجودیت کردند...

کدهاي اختصاصي