مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : استفاده از منابع «در محل» (In situ) موضوع داغ این روز‌ها در محافل اکتشافات فضایی است و دانشمندان و مهندسان از مزیت بزرگ دسترسی به مواد جدید در اجرام منظومه شمسی که پیش

کدهاي اختصاصي