مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : چرخه ماه شامل چهارده روز زمینی مداوم همراه با نور خورشید و به دنبال آن چهارده روز تاریکی مداوم و سرمای شدید است.- به دلیل عدم وجود هوای معتدل، دمای ماه می‌تواند از ۲۴۸ درجه فارنها

کدهاي اختصاصي