مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - در حالی که شپش‌ها مطمئناً خطرناک هستند اما خبر خوب این است که آن‌ها حامل ویروس یا باکتری نیستند که بتواند شما یا فرزندتان را بیمار کند. شپش سر بخش ناخوشایندی از تجربه بشر است

کدهاي اختصاصي