مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : رسیدگی به این پرونده از ۱۵ تیرماه سال ۹۸ به دنبال تماس زن میانسالی با پلیس آغاز شد. وی از درگیری خونین شوهر و پسرشخبر داد و کمک خواست.- با این تماس مأموران به خانه زن میانسال در شرق ته

کدهاي اختصاصي