مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : www.myas.ir+ رابطه حیاتی بین پروژسترون و بارداریپروژسترون یک هورمون زنانه طبیعی است که هورمون بارداری نیز نامیده می شود زیرا ترشح آن قبل و در حین بارداری بسیار ضروریست. مکمل پروژسترون

مجله ياس تنها یکشنبه 13 مهر 1399
نکات مهم درباره پروژسترون و بارداري

نکات مهم درباره پروژسترون و بارداري

بخش بارداري و زايمان : پروژسترون ،یک هورمون زنانه طبیعی است که هورمون بارداری نیز نامیده می شود زیرا ترشح آن قبل و در حین بارداری بسیار ضروریست. . . . .

کدهاي اختصاصي