مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : ارتباط میان ناتوانی جنسی و ناباروری متقابل است. به عبارت دیگر ناتوانی جنسی می تواند، ناباروری ایجاد کند و برعکس، ناباروری نیز می تواند عامل ایجاد اختلال جنسی باشد. - گاهی ناتوانی جنسی

مجله ياس تنها شنبه 19 مهر 1399
ناباروري به علت ناتواني جنسي

ناباروري به علت ناتواني جنسي

بخش زناشويي : در حقیقت بیشتر زوج ها به دنبال درمان ناباروری هستند و معمولا جهت درمان ناتوانی جنسی به پزشک مراجعه نمی کنند، حتی اگر روابط جنسی با همسر خود نداشته باشند . . . .

کدهاي اختصاصي