مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها - بر همین اساس، در صورتیکه خانوارها جزو دهک‌های اول تا سوم باشند، مبلغ 400 هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار گیرند ، مبلغ 300 هزار تومان

مجله ياس تنها سه شنبه 20 دي 1401
يارانه دي ماه امشب به حساب ها واريز ميشود

يارانه دي ماه امشب به حساب ها واريز ميشود

اخبار يارانه -  یارانه کمک معیشتی مرحله 143 بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مطابق معمول، به حساب سرپرستان خانوار واریز و از ساعت 24 روز سه شنبه 20 دی ماه قابل برداشت است...

کدهاي اختصاصي