مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

پرنده عجيب,کشف عجيب,کشف پرنده,

مجله ياس تنها چهارشنبه 07 آبان 1399
پرنده عجيبي که دوجنسيتي است / اين پرنده هم نر و هم ماده است

پرنده عجيبي که دوجنسيتي است

اخبار عجيب : این پرنده یک ژیناندرومورفی (Gynandromorphism) است؛ یعنی ارگانیسمی که ویژگی هر دو جنس نر و ماده را داشته باشد. ، پرنده یادشده تقریباً در سمت راست ویژگی های نر و در سمت چپ ویژگی های پرنده ماده را دارد. . . ..

کدهاي اختصاصي