مجله ياس تنها

مجله ياس تنها

مجله ياس تنها : خجالتی بودن و کمرویی یک نوع ویژگی شخصیتی است که گاهی در برخی فرهنگ ها آن را جزو ویژگی های مثبت برای یک شخص می دانند.-  به کودکی خجالتی می گویند که دوست دارد به جای حضور در جمع ، د

کدهاي اختصاصي